logomap
BRF-Bellman, Bellmansgatan 98, 754 26 Uppsala Tel: 018 - 21 40 52 Fax: 018 - 24 26 22 E-post: brf@brf-bellman.se

Renoveringar bostadsrättsförening Bellman

Tidigare utförda renoveringar

Bostadsrättsföreningen är välskött och har en stabil och god ekonomi. Såväl fastigheterna som gårdarna har på ett framsynt sätt renoverats och förbättrats. Sedan 1986 har t.ex. följande ombyggnader skett.

Värme, ventilation och isolering

1986 - "Nytt värmesystem" enligt lågflödesmetoden, justeringar, termostatventiler på alla radiatorer.

1993 - Montering av invändig 3:e glasruta på befintliga fönster.

1994 - Rensning, ombyggnad, injustering av ventilationsanläggningen.

1995 - Installation av datoriserad styr- och regleringssystem för värme och varmvattenproduktion.

2003 - OVK, Lagstadgad Obligatorisk VentilationsKontroll.

2009- Byte av takfläktar. OVK utförd.

2013- Installation av bergvärme/frånluft

Gemensamma inre utrymmen, gårdarna

1993 - Renovering av tvättstugor (Målning, ny maskinpark)

1994 - Ommålning av samtliga trapphus.

1997 - Tak över ytterdörrarna.

1997 - Plantering av nya växter samt nya lekredskap på samtliga gårdar.

1998 - Ny ytterbelysning.

2003 - Renoveringar av tvättstugor.

2004 - Under våren påbörjas nyanläggning av rabatter i samband med balkongutbyggnaden.

2004-2005 - Nyanläggning av rabatter och markvård efter balkongutbyggnaden.

Miljötänkande

1989 - Asbestsanering / Radonmätningar

1993 - Uppförande av åtta sophus för källsortering.

2001 - Utbyggnad av fem sophus för att skapa ytterligare utrymmen till cykelförvaring.

Säkerhet

1996 - Inmontering av säkerhetsdörrar med nytt säkerhetsklassat låssystem i samtliga lägenheter, övriga utrymmen samt ytterdörrar.

Yttre fasader

1990 - Byte av taktegel (betongpannor)

1992 - Renovering av alla fönster samt ny fönsterbeklädnad.

2003-2004 - Utbyggnad och inglasning av samtliga balkonger, vilket medfört att alla lägenheter fått tillgång till ett vackert och ljust uterum.

2008-2009 - Byte av fönster

Lägenheterna

1988 - Utbyte av alla kranar i lägenheterna.

1995 - Ombyggnad av samtliga badrum (omdragning av varm- och kallvattenrör, nya golvbrunnar, rensning av avloppsrör, nya golvmattor).

2003 - Utbyte av alla skåp för säkringar.

2003-2004 - Utbyte av alla Elcentraler till ”vipp-säkringar” med inbyggda jordfelsbrytare samt eluttag på de inglasade balkongerna.

2008-2009 -  Stamrenovering. Relining utförd av Proline. Byte av kall- och varmvattenledingar

Garage- och parkeringsplatser

1998 - Utbyte av portar / lås i gamla garagen.

1999 - Montering av mellanväggar i alla garage. Samtidigt byttes alla elplintar för motorvärmare ut på samtliga parkeringsplatser och i alla garage.

© BRF Bellman | Webbproducent: Galax webb