Renoveringar

Värme, ventilation och isolering

1986 – ”Nytt värmesystem” enligt lågflödesmetoden, justeringar, termostatventiler på alla radiatorer.

1993 – Montering av invändig 3:e glasruta på befintliga fönster.

1994 – Rensning, ombyggnad, injustering av ventilationsanläggningen.

1995 – Installation av datoriserad styr- och regleringssystem för värme och varmvattenproduktion.

2003 – OVK, Lagstadgad Obligatorisk VentilationsKontroll.

2009- Byte av takfläktar. OVK utförd.

2013– Installation av bergvärme/frånluft

2015– OVK utförd.

2021- OVK utförd.

Gemensamma inre utrymmen, gårdarna

1993 – Renovering av tvättstugor (Målning, ny maskinpark)

1994 – Ommålning av samtliga trapphus.

1997 – Tak över ytterdörrarna.

1997 – Plantering av nya växter samt nya lekredskap på samtliga gårdar.

1998 – Ny ytterbelysning.

2003 – Renoveringar av tvättstugor.

2004 – Under våren påbörjas nyanläggning av rabatter i samband med balkongutbyggnaden.

2004-2005 – Nyanläggning av rabatter och markvård efter balkongutbyggnaden.

2019– Säkerhetskontroll och renovering av lekplatserna.

Miljötänkande

1989 – Asbestsanering / Radonmätningar

1993 – Uppförande av åtta sophus för källsortering.

2001 – Utbyggnad av fem sophus för att skapa ytterligare utrymmen till cykelförvaring.

2010-Radonmätning utförd.

2020– Radonmätning utförd.

2020– Energideklaration

Säkerhet

1996 – Inmontering av säkerhetsdörrar med nytt säkerhetsklassat låssystem i samtliga lägenheter, övriga utrymmen samt ytterdörrar.

2011– Porttelefoner installerade.

2019-Bommar på stickgator.

2019– Brytskyddsförstärkta källardörrar.

Yttre fasader

1990 – Byte av taktegel (betongpannor)

1992 – Renovering av alla fönster samt ny fönsterbeklädnad.

2003-2004 – Utbyggnad och inglasning av samtliga balkonger, vilket medfört att alla lägenheter fått tillgång till ett vackert och ljust uterum.

2008-2009 – Byte av fönster

Lägenheterna

1988 – Utbyte av alla kranar i lägenheterna.

1995 – Ombyggnad av samtliga badrum (omdragning av varm- och kallvattenrör, nya golvbrunnar, rensning av avloppsrör, nya golvmattor).

2003 – Utbyte av alla skåp för säkringar.

2003-2004 – Utbyte av alla Elcentraler till ”vipp-säkringar” med inbyggda jordfelsbrytare samt eluttag på de inglasade balkongerna.

2008-2009 –  Stamrenovering. Relining utförd av Proline. Byte av kall- och varmvattenledningar.

2018-2020 – Statuskontroll av samtliga lägenheter .

2020– Stamspolning utförd.

2020- Övergång fr o. m. Juni till IMD för El vilket innebär att föreningen köper in El och sedan debiterar medlem utifrån uppmätt förbrukning. Medlem slipper den fasta abonnemangsavgiften

Garage- och parkeringsplatser

1998 – Utbyte av portar / lås i gamla garagen.

1999 – Montering av mellanväggar i alla garage. Samtidigt byttes alla elplintar för motorvärmare ut på samtliga parkeringsplatser och i alla garage.

2019– Renovering av hängrännor.

2020– Utvändiga LED-belysningsslingor.

2021- Laddstolpar  för elbilar